Fondsvedtægter

VEDTÆGTER for DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND V E D B Æ K H A V N

§ 1. 

Vedbæk Havn er en erhvervsdrivende fond med hjemsted i Rudersdal Kommune.

§ 2.

Den erhvervsdrivende fonds formål er at fremme friluftslivet, ved gennem havnens drift at stille havnens bygninger og anlæg til rådighed for aktiviteter indenfor søsporten, herunder sejlsport, sportsdykning og fritidsfiskeri.

§ 3.

Fonden ejer matr. nr. 2 æ af Vedbæk med bygninger og anlæg. Fonden driver såvel lystbådehavn, som fiskerihavn, samt udlejer fast ejendom til Havnens brugere og forpagtere. Den til havnens etablering nødvendige grund og kapital er skænket dels af det offentlige, dels af private. Grundkapitalen er fastsat til Kr. 1.583.819,00.

§ 4.

Fondsbestyrelsen er havnens øverste myndighed. Fondsbestyrelsen består af 8 medlemmer, der skal have fast bopæl i Rudersdal kommune.
Medlemmerne vælges således:
1 medlem vælges af erhvervsfiskere, der har fiskeri fra havnen som hovederhverv.
1 medlem vælges af bestyrelsen for “Håndværker- og Borgerforeningen for Vedbæk og omegn”.
1 medlem udpeges blandt og af et repræsentantskab bestående af 5 medlemmer valgt af og blandt havnens bådpladslejere med fast plads i Vedbæk Havn.
3 medlemmer vælges af Rudersdal kommunalbestyrelse, blandt dennes medlemmer.
2 medlemmer vælges af Samarbejdsudvalget for Vedbæk havn.
Ingen enkeltforening kan være repræsenteret i fondsbestyrelsen ved mere end et medlem. Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, som har viden og erfaring indenfor Fondens formål, herunder jura, økonomi, forretnings- og ledelseserfaring. Medlemmerne vælges for en 4-årig periode. Fsv. angår medlemmerne af Samarbejdsudvalget, vælges medlemmerne dog kun for en 2-årig periode, medmindre Samarbejdsudvalget forud for et nyvalg, skriftligt har tilkendegivet overfor Fondsbestyrelsen, at nyvalget sker for en 4-årig periode. De af Rudersdal kommunalbestyrelse valgte medlemmer, er valgt for kommunalbestyrelsens valgperiode. Valgperioden følger kalenderåret. Genvalg kan finde sted. Fondsbestyrelsen konstituerer sig selv, og vælger blandt sine medlemmer formand og næstformand. Valg af formand, og næstformand, sker med 2/3 stemmeflerhed. Sker der i en valgperiode afgang mellem bestyrelsens medlemmer, skal bestyrelsen anmode den sammenslutning, som har udpeget det pågældende medlem, om at vælge et nyt medlem for den tilbageværende del af valgperioden. Skulle en af de valgberettigede sammenslutninger ophøre at bestå, eller ikke ønske at deltage i Fondens bestyrelse, bestemmer fondsbestyrelsen med 2/3 stemmeflerhed, hvilken anden til Vedbæk Havn, eller Vedbæk Havns opland knyttet sammenslutning, der skal udpege det pågældende bestyrelsesmedlem, eller hvorvidt Fondsbetsyrelsen selv ønsker at udpege et medlem.

§ 5.

Fondsbestyrelsen har ledelsen af havnens anliggender og træffer bestemmelse om varetagelse af den daglige administration, herunder om ansættelse og afskedigelse af havnefoged og øvrige funktionærer ved havnen. Fondsbestyrelsen kan ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Fonden forpligtes ved underskrift af formanden og næstformanden. Såfremt en af disse har forfald forpligtes fonden af formanden eller næstformanden i forening med et yderligere bestyrelsesmedlem.

§ 6.

Inden udgangen af marts måned aflægger bestyrelsen havnens årsrapport for det foregående regnskabsår. Fondens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom. Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen. Fondens årsrapport skal revideres af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

§ 7.

Formanden indkalder bestyrelsen til møde så ofte han finder anledning dertil. Et medlem af bestyrelsen, eller fondsmyndigheden, kan forlange bestyrelsen indkaldt. Fondsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. Afhændelse, helt eller delvist af havnen, kan dog kun finde sted efter enstemmig beslutning af den samlede bestyrelse. Pantsætning af havnen, kræver 2/3 stemmeflerhed, på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, med minimum 14 dages mellemrum. De af bestyrelsen trufne beslutninger indføres i en protokol, der senest ved næste møde godkendes af de medlemmer, der har deltaget i mødet, som protokollatet vedrører.

§ 8.

I tilfælde af, at havnen skulle blive solgt, eller driften ophøre, skal der finde en opløsning af fonden sted. En opløsning af fonden forudsætter tillige fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen. I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes til formål der fremgår af disse vedtægters formålsbestemmelse. Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden, og Rudersdal Kommunalbestyrelse. Enhver opløsning af fonden skal i øvrigt ske på den i loven angivne måde.

§ 9.

Forslag om ændringer i nærværende vedtægter kan vedtages med 2/3 stemmeflerhed på et bestyrelsesmøde, hvortil medlemmerne er indvarslet med min. 14 dages varsel og med udtrykkelig angivelse af forhandlingsgenstanden.

§ 10.

Nærværende vedtægter træder i kraft, 1. januar, 2020, efter godkendelse af Rudersdal kommunalbestyrelse, og Fondsmyndigheden. Samtidig ophæves tidligere vedtægt af 1. januar, 2010.

                                                        Vedtaget i Vedbækhavnebestyrelses møde den 11. marts, 2019

Jens Ive, Formand / Klaus Gude, Næstformand
Foranstående vedtægter tiltrædes, den 22.05.2019
Rudersdal Kommunalbestyrelse