Vilkår og takster

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN’S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

Følgende vilkår og takstbestemmelser er et supplement til – og præcisering af Ordensreglement for Den erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn, og bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Ovennævnte reglementer er tilgængelige på havnens hjemmeside.

DEFINITIONER:

Administrationsnummer er betegnelsen for det løbenummer, der er tilknyttet en person, der har en fast plads i havnen og/eller står på ekspektanceliste. Administrationsnummeret følger personen fra ekspektanceliste til fast plads, og skal anvendes ved henvendelser til havneadministrationen.

Fast Bådplads er betegnelse for en plads i havnen i sommersæsonen gældende fra tildelingsdatoen og for efterfølgende sæsoner. Pladsen er nummereret og tildeles efter betaling af et aftalt depositum. Friplads er betegnelsen for forskellen mellem bådbredden og pladsbredden.

Fast Gæsteplads er betegnelse for en plads i havnen, der kan udlejes for maksimalt én sommersæson ad gangen.

Rokeringsliste er den venteliste, hvorpå en person med fast plads i havnen kan lade sig opskrive til en bådplads af en anden størrelse. Ved opskrivning skal den ønskede pladsbredde og pladslængde samt bådtype (sejlbåd, motorbåd, flerskrogsbåd) angives.

Venteliste er den liste, hvorpå en person kan lade sig opskrive til en bådplads uden i forvejen at have fast bådplads. Ved opskrivning skal den ønskede pladsbredde og pladslængde samt bådtype (sejlbåd, motorbåd, flerskrogsbåd) angives.

Pladsleje- og Depositumaftale er den gensidige aftale der (efter 01. januar 2011) skal indgås med enhver ny lejer af en fast plads. Depositum er det beløb som i.h.t. pladsleje – og depositumaftalen skal indbetales af bådpladslejeren for at opnå retten til at benytte en fast plads i Vedbæk Havn.

Pladsbredden er afstanden mellem indersiden af fortøjningspælene med fradrag af 5 cm. Ved Ybomme fastlægges pladsbredden mellem bommen og en tænkt pæl mellem bommene.

Pladslængden er afstanden fra bådebroen til fortøjningspælene. Pladser ved Ybomme har ingen pladslængde.

1.1 Personer med folkeregisteradresse i Rudersdal kommune har fortrinsret til bådpladser i Vedbæk Havn. I tilfælde af at alle bådpladser er optaget, kan borgeren, efter ansøgning blive opført på en af havnens ventelister mod indbetaling af et opskrivningsgebyr, samt et årligt administrationsgebyr jfr. gældende takstreglement. En bådpladslejer, der har indgået en Pladsleje- og Depositumaftale og som fraflytter Rudersdal Kommune vil ikke miste retten til den aftalte bådplads som herefter fortsætter iht. den indgåede aftale. Ved opskrivning på ekspektanceliste betales et årligt administrationsgebyr. Manglende betaling indenfor den af havnen fastsatte betalingsfrist medfører sletning af listen.

1.2 Ansøgere om fast bådplads optages på ventelisterne i kronologisk orden efter den dato, på hvilken opskrivningsgebyret er indbetalt, og hvor oplysninger om den ønskede bådplads er modtaget. Havnen kan kræve at oplysningerne leveres på et af havnen oprettet skema.

1.3 Ventelisterne består af 2 parallelle lister, en ”Rokeringsliste” for de ejere, der allerede har fast plads, og en ”Venteliste” for alle andre. Når en bådplads bliver ledig, skal denne tilbydes den person på ventelisterne, der i forhold til den pågældende pladsstørrelse har længst anciennitet. Der tildeles skiftevis fra rokeringslisten og fra ventelisten. Såfremt ansøgeren ikke ønsker at gøre brug af tilbuddet, tilbydes pladsen til nr. 2 på den pågældende liste og så fremdeles, indtil en ansøger accepterer den tilbudte plads. Hvis ansøgeren afslår et tilbud om bådplads, ændrer det ikke placeringen på listen, men ansøgeren vil blive registreret som passiv på den pågældende liste. Ansøgeren kan igen blive aktiv ved skriftlig henvendelse til havneadministrationen. Opskrivningsgebyrer tilbagebetales ikke, dog tilbagebetales opskrivningsgebyrer, der er indbetalt før 1. januar 2008. Ved tilbud om fast plads gives en svarfrist på 1 uge, hvorefter den pågældende plads tilbydes den næste på listen.

1.4 En ansøger på en af havnens ventelister, herunder ansøgerens ægtefælle eller samlever, kan kun figurere på listerne én gang og kun med én pladsstørrelse. Såfremt en ansøger på en venteliste ønsker andre mål for en kommende bådplads kan dette ændres ved henvendelse til havneadministrationen.

1.5 Ved accept af tilbud om fast bådplads skal en ansøger fra Ventelisten overfor havnebestyrelsen dokumentere, at vedkommende opfylder de i punkt 1.1 anførte betingelser. Desuden skal der inden båden placeres på den tildelte plads fremlægges dokumentation for ejerskab af det fartøj, hvortil pladsen søges. Er ansøgeren ikke endeligt ejer af båden endnu, skal ejerskabet dokumenteres ved ordrebekræftelse eller anden fyldestgørende dokumentation for, at fartøjet er erhvervet til overtagelse i den pågældende eller efterfølgende sejlsæson (se dog 1.8 for sameje). Så snart ansøgeren kender bådens navn og øvrige specifikationer, skal oplysningerne meddeles havneadministrationen på det dertil udformede skema. (Se www.vedbaek-havn.dk / Person- og båddata). Bådens navn og hjemhavn skal tydeligt fremgå af bådens agterstavn. Såfremt fartøjet ligger med stævnen mod broen, påsættes en af havnekontoret udleveret mærkat med administrationsnummeret på fartøjets forreste del, bagbord side, således, at mærkaten kan læses fra bådebroen.

1.6 Fast plads i sommersæsonen skal så vidt muligt tilbydes mindst 3 måneder før en sejlsæsons begyndelse (1. april ). Når der via en af ventelisterne tildeles en ansøger fast plads i havnen, skal denne betale et depositum som nedenfor beskrevet samt indgås en pladslejeaftale.
Depositum beregnes ud fra den tildelte pladsbredde, opgjort i intervaller á påbegyndte 25 cm, ganget med den for det pågældende år beregnede takst pr. pladsbreddemeter, med tillæg af moms. Depositummet er i sin helhed forfaldent til betaling ved underskrift af pladslejeaftalen. Depositum for en kommende sæson reguleres én gang årligt med stigningen i nettoprisindekset fra juli i det foregående år, til juli i det indeværende år. Som basis er anvendt pristallet for juli 2010 på 124,5, svarende til et indskud på 20.000 eksklusiv moms.
Bådpladslejeren kan til enhver tid overfor Vedbæk Havn opsige den indgåede pladslejeaftale skriftligt med mindst 3 måneders varsel til en 1. november. Tilbagebetaling af det indbetalte depositum finder sted senest den 1. april det efterfølgende år. Ved opsigelse af pladslejeaftale i perioden fra aftalens indgåelse tillagt de første 2 sejlsæsoner efter pladsens ibrugtagelse tilbagebetales depositum med fradrag af 10%. Depositum forrentes ikke. Ændring af pladsstørrelse: Ved skift til plads med anden bredde indbetales/tilbagebetales pro rata differencen, således at tilbagebetaling finder sted med det ved det oprindelige depositum betaling gældende nettoprisindeks og tillægsindbetaling finder sted med det på indbetalingstidspunktet gældende nettoprisindeks.
Såfremt en pladslejer ønsker en mindre plads tilbagebetales et pro rata beløb af det indbetalte depositum. Havneadministrationen anviser herefter bådpladsen til bådpladslejeren. Havneadministrationen kan til enhver tid beordre fartøjet flyttet til en anden plads i havnen. Personer under 18 år kan ikke tildeles fast bådplads. En borger eller dennes husstand må ikke have mere end en båd med plads i havnebassinet i sommersæsonen. Når en fast plads er tildelt og accepteret, slettes bådejeren eller bådejerne af ventelisterne.

1.7 Retten til bådplads, herunder plads på ventelisterne er personlig for den pågældende. Ved overdragelse af fartøjet til ægtefælle, livsarving eller en person, med hvem fartøjsejeren har haft et fast samlivsforhold i mere end to år, overgår bådpladsen og/eller pladsen på ventelisterne dog – uden hensyn til bestemmelserne i pkt. 1.2. – til den nye fartøjsejer under forudsætning af, at denne i øvrigt opfylder nærvarende vilkår, herunder er bosiddende i Rudersdal Kommune.

1.8 Undtagelsesvis kan bådplads tildeles og opretholdes selvom fartøjet samejes af to eller flere medejere. Det er en forudsætning for tildeling og opretholdelse af retten til en bådplads, at den fartøjsejer, der ansøger om eller har den faste plads på forlangende altid kan dokumentere at eje, mindst halvdelen af fartøjet samt at have reel råderet over fartøjet. Såfremt nye medejere af et fartøj der henligger på fast plads, er opskrevet på venteliste på optagelsestidspunktet, slettes den pågældende fra ventelisten. De enkelte medejere kan dog efterfølgende vælge igen at blive opskrevet på venteliste med den på det tidspunkt gældende ny anciennitet. Før en fast plads kan ibrugtages af et fartøj der samejes skal der foreligge skriftlig accept fra havneadministrationen for det gældende sameje.
Den faste plads hvorpå fartøjet henligger kan ikke overdrages fra den person hvortil den faste plads oprindelig er tildelt, hverken i løbet af samejet eller ved samejets ophør.
Samejet kan som samlet enhed frit lade sig opskrive på Havnens rokeringsliste, men tildeling af ny plads sker alene til den person hvortil den faste plads oprindelig er tildelt.

1.9 Hvis en havneplads i perioden 1. maj til 1. november er uden pladslejerens fartøj i mere end 2 sammenhængende dage, skal det rød/grønne skilt på pladsen sættes på grøn – gerne med angivelse af forventet hjemkomsttidspunkt. Desuden adviseres havneopsynet om at pladsen er ledig for den angivne periode.

1.10 To parthavere med hver sin part i et fartøj, kan overdrage bådpladsen fra den ene parthaver til den anden, såfremt partnerskabet er anmeldt og registreret til havnebestyrelsen på det tidspunkt, bådpladsen blev tildelt. Dette under forudsætning af, at den fortsættende parthaver i øvrigt opfylder nærvarende vilkår. I sådanne tilfælde betales ikke nyt indskud for havnepladsen.

1.11 Salg, fremleje eller udlån af bådpladsen er ikke tilladt. Det påhviler fartøjsejeren at anmelde enhver ændring i ejerforholdet, herunder salg, flytning af fartøjet til anden havn og lignende. Ved salg af fartøjet vil bådpladsen kun kunne overdrages til køberen for den resterende del af sejlsæsonen, mod at den nye ejer betaler gæstepladsleje.

1.12 Såfremt en fartøjsejer med fast bådplads i Vedbæk Havn, der ikke har indgået Pladsleje- og Depositumaftale, sælger sit fartøj og således ikke benytter sin bådplads, kan vedkommende bevare sin bådplads til og med den følgende sejlsæson mod inden 1. marts at give skriftlig meddelelse til havneadministrationen herom. I så fald betales halv pladsleje. Pladslejeren kan herefter få tildelt en plads af samme størrelse til en båd af samme type og maksimalt samme bredde. Såfremt retten til bådplads ønskes bevaret udover 1 sejlsæson uden båd, må det over for havnebestyrelsen dokumenteres, at vedkommende ejer en til pladsen passende båd fra efterfølgende sejlsæsons begyndelse. Ordrebekræftelse eller anden fyldestgørende dokumentation herfor skal forelægges havnebestyrelsen.

1.13 Ved flytning fra Rudersdal kommune er det fartøjsejerens pligt at meddele dette skriftligt til havneopsynet. Reglen gælder også de på ventelisterne opførte.

1.14 Pladslejere med Pladsleje- og Depositumaftale, der inden for den i aftalen angivne pladsbredde ønsker at anskaffe et andet fartøj kan gøre dette forudsat at det nye fartøjs type fysisk passer sammen med nabobådene og havneadministrationen har godkendt dette. Mindste friplads, jfr. Pkt. 1.20 skal overholdes. Pladslejere uden Pladsleje- og Depositumaftale, der ønsker en bredere båd kan kun få tildelt en sådan via Rokeringslisten og en Pladsleje- og Depositumaftale. Efter 1. april 2015 skal alle pladslejere betale for den tildelte pladsbredde. Havneadministrationen kan ikke garantere at nuværende pladser kan beholdes fra 2015 og fremover, idet optimering af havnens pladser vil blive gennemført fra 1. april 2015.

1.15 Såfremt en fartøjsejer uden Pladsleje- og Depositumaftale med fast bådplads i Vedbæk Havn måtte ønske at udskifte sin bådplads med en bådplads af større bredde og/eller længde, sker dette via opskrivning på Rokeringslisten. – I så fald skal der herom indgås en Pladsleje- og Depositumaftale.

1.16 For at bevare retten til bådplads skal opkrævningen for bådplads i sejlsæsonen vare betalt til havneadministrationen indenfor den tidsfrist, der er anført på opkrævningen. I modsat fald fortabes retten til bådpladsen, som herefter kan disponeres af havneopsynet. En fartøjsejer, der er tildelt Fast Plads og som i den kommende sejlsæson ikke ønsker at disponere over den tildelte plads er pligtig skriftligt at opsige pladsen inden 1. november. Såfremt opsigelse ikke har fundet sted er fartøjsejeren pligtig at betale for hele den efterfølgende sejlsæson.

1.17 Bortset fra fiskeri er ingen anvendelse af bådpladser i Vedbæk Havn i erhvervsmæssigt øjemed tilladt herunder bådudlejning, demonstration, charter eller passagersejlads. Erhvervsvirksomhed på havnens område kan alene ske efter forudgående skriftlig aftale med havneadministrationen, herunder aftale om betaling for brug af havnens område. Erhvervsvirksomhed skal være i overensstemmelse med regler og anvisninger fra havnetilsynet og offentlige myndigheder.

1.18 Fartøjsejere med bådplads i Vedbæk havn skal have en gyldig og i anderkendt forsikringsselskab tegnet ansvarsforsikring.  Ansvarsforsikringsselskab og policenummer skal være skriftligt være meddelt havneadministrationen.

1.19 Det er ikke tilladt fartøjsejer og/eller dennes familie at tage vedvarende ophold i egen båd i vinterperioden fra 1. november til 31. marts. Såfremt der i sommerperioden tages vedvarende ophold, betales udover øvrig havnetakst, pr. person pr. påbegyndt måned 8 % af taksten for fast plads i sommersæsonen for en bådbredde på 3,50 m. Herudover betales for elektricitet i henhold til gældende takstreglement. Disse afgifter faktureres af og indbetales til havneadministrationen.

1.20 Beregning af pladslejebetalingen beregnes ud fra en pladsbreddetakst opgjort i intervaller af 25 breddecentimeter. Fartøjer der ligger ved Y-bomme er af havnetilsynet tildelt en fiktiv bredde. Hvis et fartøj ligger langs en kaj eller bro anvendes bådens bredde med et tillæg på 25 cm. Pladsbredderne fremgår af havnens administrationssystem. (Faktisk opmålt afstands mellem fortøjningspælene minus 5 cm) Intet fartøj må have mindre friplads end 10 cm. Er fripladsen mindre betales for en fiktiv pladsbredde (bådens bredde + 10 cm).

1.21 Fritidsfartøjer, der er bredere end 5 meter og/eller længere (LOA) end 18 meter kan ikke uden bestyrelsens tilladelse tilbydes plads I havnen.

2.1 Det påhviler enhver fartøjsejer med bådplads i Vedbæk Havn i sejlsæsonen inden den 1. september at underrette havneadministrationen, hvor båden ønskes placeret i vinterhalvåret: A) På land, B) I havnebassinet, C) Udenfor havnens område. Modtager havneadministrationen ikke underretning herom inden 1. september disponerer havneadministrationen over pladserne uden hensyn til tidligere aftaler eller praksis. Underretning kan finde sted ved at udfylde Person- og båddata skemaet på havnens hjemmeside eller på havnekontoret. Vinteropbevaringspladser tildeles i samme rækkefølge som tilmeldingerne finder sted. Afstanden mellem bådene ved vinteroplægning på P-pladsen tilstræbes at være mindst 50 cm. Kun hvis havneadministrationen har givet sin tilladelse til at der om fartøjet etableres et telt, kan et sådant opstilles. Herefter indgår teltets areal i prisen for vinteropbevaring på land. (Se pkt. 2.4).

2.2 En fartøjsejer, der opfylder betingelserne for vinteroplægning på området, skal betale afgiften indenfor den på opkrævningen anførte frist.

2.3 Såfremt en bådpladslejer vælger at lade sin båd ligge i havnebassinet i vinterperioden, vil denne modtage opkrævning af afgiften i henhold til gældende takstreglement og betalingsvilkår.

2.4 Vinterpladser på P-pladsen beregnes efter hvor meget areal båden optager, idet arealet beregnes som bådens bredde i cm gange bådens længde (LOA) i cm. Kvadratmeterprisen fremgår af takstreglementet.

2.5 Stativer og vugger, der ønskes benyttet ved anbringelse af fartøjet på Vedbæk Havns område skal være hele faste stativer af solid stålkonstruktion. Faste stativer af træ kan anvendes, hvis de er udført i en særlig god kvalitet. Af hensyn til sikkerheden på havnen, skal alle stativer til brug for vinteropbevaring, være godkendt af havneadministrationen. Havneadministrationen forbeholder sig ret til at afvise både ved optagning, såfremt stativerne ikke forinden er blevet godkendt. Evt. afvisning ved optagning sker uden ansvar for havnen. Pladslejer eller dennes stedfortræder skal være til stede og klar, når både søsættes eller optages, sådan at unødig gene for andre pladslejere undgås. Havnen forbeholder sig ret til at efterfakturere for forbrug af ekstra medgået tid, udover de pr. løft afsatte 15 minutter. Havnen sørger for, at kranfirmaet har det fornødne materiel for på en forsvarlig måde at optage / søsætte både. Samtidig skal kranfirmaet tegne en fuldt dækkende forsikring for alle typer skader opstået i.f.m. flytning af bådene.

2.6 Master, bomme og rig i øvrigt, der anbringes for vinteren i havnens mastereoler skal være mærket med ejerens adm. nr.

3.1 Gæstepladser administreres af havneadministrationen og er midlertidige pladser. Gæstepladser kan tildeles for en kortere periode. En gæst må affinde sig med at skifte plads i havnen, så ofte havneadministrationen skønner dette nødvendigt af hensyn til havnens drift. Når en gæst benytter sig af en bådplads, der midlertidigt er fri, beregnes gæsteprisen pr. Dag, pr. Uge eller pr. måned, jfr. gældende takstreglement.

3.2 Havnen disponerer fast over gæstepladser ved tværmolerne på broerne C, E, F, J, K og L, der administreres af havneadministrationen til brug for fritidsfartøjer, der anløber havnen som korttidsgæst.

4.1 Havneafgifter og vederlag i øvrigt for benyttelse af havnens faciliteter, el, m.m. betales, efter de til enhver tid gældende takster, jvf. gældende takstreglement. Fartøjer der henligger i strid med havneadministrationens anvisninger afregnes til højest gældende takst pr. dag, uanset bådstørrelse. Taksten pr. dag er gældende for den første uge (7 dage) fartøjet henligger i strid med havnens anvisninger. Henligger fartøjet udover en uge, ganges dagstaksten med faktor to for den anden uge, faktor tre for den tredje uge, og faktor fire for den fjerde og efterfølgende uger.

4.2 For brug af el via havnens stikkontakter gælder følgende: Tilslutning af en varighed over 1 døgn skal ske via en af havneadministrationen udleveret eller opstillet el-måler. Elkabel med måler kan købes på havnekontoret eller udlånes mod depositum. Private elmålere godkendes ikke. Hvert fartøj må kun have ét el-kabel til bådebroen. El-måler kan enten købes for DKK 2.250,- inkl. moms eller lånes mod depositum: DKK 2.250,- inkl. moms. Stikket, der tilsluttes havnens stikkontakter, skal vare forsynet med en af havnekontoret udleveret el-mærkat. Afregning for el sker iht. forbrug. Der betales ikke for de første 100 Kwh i en sejlsæson. Kwh-prisen fremgår af Takstreglementet. Direkte tilslutning til havnens stikkontakter uden udleveret el-måler, kan finde sted for opladning af fartøjets batterier samt brug af elhåndværktøjer. Såfremt tilslutningen er af en varighed på mere end et døgn, kan havnen opkræve en afgift pr. påbegyndt døgn. Afgift for tilslutning til havnens stikkontakter uden udleveret el-måler: DKK 60,- pr. påbegyndt døgn udover første døgn Betalende korttids gæstesejlere kan direkte tilslutte sig havnens stikkontakter, idet el-forbruget er indregnet i korttidsbetalingen. Fartøjer på land må kun være tilsluttet havnens stikkontakter, når fartøjets ejer eller dennes stedfortræder er ved sit fartøj. Gæstende fiske- og erhvervsfartøjer betaler el-forbrug i.h.t. Takstreglementets pkt. 7.3.e.

4.3 Havneadministrationen betjener Havnens 10-tons kran, i forbindelse med optagning og søsætning af fartøjer. Kranløft sker efter forudgående aftale og mod betaling som anført i det gældende takstreglement. Mastekranen kan for egen risiko og efter aftale med havneadministrationen benyttes af bådpladslejerne. Såfremt havnens bistand ved benyttelse af mastekranen ønskes, betales afgift iht. gældende takstreglement.

4.4 Hverken havnebestyrelsen eller havneadministrationen påtager sig noget ansvar for personskade, skader på fartøjer eller andet materiel, hvis havnens faciliteter, herunder kranerne betjenes/benyttes af personer der ikke arbejder på vegne af havneopsynet.

4.5 Mastekranen, må kun løfte byrder på indtil 1 ton, og må ikke benyttes til at optage eller søsætte både.

5.1 Joller og trailere kan kun opbevares på havnens område efter forudgående aftale med havneadministrationen. Godkendte joller og trailere skal vare forsynet med en af havnekontoret udleveret mærkat. Undladelse heraf medfører fjernelse af det pågældende materiel uden ansvar for havnen. Takst for opbevaring betales forud iht. gældende takstreglement. Dog kan tenderbåde anbringes på den faste bådplads i vandet, såfremt de kan være indenfor de afgrænsende pæle / Y-bomme.

Ændringer i reglementer, vilkår og takster kan foretages af bestyrelsen efter behov og skal offentliggøres på havnens hjemmeside www.vedbaekhavn.dk. Opkrævninger af pladslejer foregår ved fremsendelse af faktura via e-mail til den til havneadministrationen oplyste e-mail-adresse. Det påhviler pladslejeren at oplyse korrekt e-mail-adresse til havneadministrationen.

8. Generelle bestemmelser

8.1 Fravigelse i skærpende henseende fra ovenstående bestemmelser kan ske, hvor et anmeldt fartøj på grund af størrelse, konstruktion eller tilstand måtte gøre dette påkrævet.

8.2 Havnebestyrelsen afgør med bindende virkning enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå med hensyn til fortolkning eller forståelse af foranstående, ligesom havnebestyrelsen i særlige tilfælde kan dispensere fra dem.

Godkendt på havnebestyrelsens møde den 21. marts 2022
til ikrafttrædelse pr. 01. april 2022

Underskrevet
Jens Ive                                              Ida Blenner Bogason
formand                                             næstformand

Alle henvendelser om bådpladser skal ske til Havneadministrationen
Vedbæk Havnekontor
Vedbæk Strandvej 356
2950 Vedbæk
Hjemmeside: www.vedbaek-havn.dk
E-mail: havnefoged@vedbaek-havn.dk
Havnefoged: Tom Olsen Tlf.: 4589 1223