Valgregulativ

VALGREGULATIV
VALG AF REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSESMEDLEM BLANDT BÅDPLADSEJERE
I VEDBÆK HAVN

1 INDLEDENDE BESTEMMELSER

1.1 Valgregulativet fastlægger reglerne for valg af repræsentantskab for bådpladslejerne i Vedbæk Havn, samt formål for valg af repræsentantskabet.
1.2 Blandt bådpladslejerene i Vedbæk Havn skal der vælges 5 medlemmer til repræsentantskabet.
1.3 Blandt repræsentantskabet for bådpladslejerne i Vedbæk Havn skal der vælges et bestyrelsesmedlem til Fondsbestyrelsen i Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn.
1.4 Vedbæk Havns administration er ansvarlig for at gennemføre valg til repræsentantskabet jvf. disse bestemmelser.

2 KANDIDATER TIL REPRÆSENTANTSKABET

2.1 Såvel kandidater, som valgte repræsentanter til repræsentantskabet skal til stadighed være bådpladslejer af en fast bådplads i Vedbæk Havn, være fastboende i Rudersdal Kommune, og alene repræsentere bådpladslejerne i Vedbæk Havn. Kravet om at ingen kan repræsentere mere end en interessegruppe på Vedbæk Havn skal dog ikke udelukke kandidater til eller medlemmer af repræsentantskabet i samtidig at være menige medlemmer i andre klubber / foreninger på Havnen.

3. STEMMEBERETTIGET

3.1 Stemmeberettiget til valget til repræsentantskabet er enhver med fast bådplads i Vedbæk Havn.
3.2 Hver stemmeberettiget bådpladslejer har én stemme pr. bådplads.

4. VALGPERIODE

4.1 Medlemmer af repræsentantskabet, og repræsentantskabets valgte bestyrelsesmedlem til Fondsbestyrelsen i Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn og vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valgperioden følger den 4-årige valgperiode for de kommunalt valgte bestyrelsesmedlemmer i Fondsbestyrelsen. Første valg sker dog for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2021.

5. INFORMATION OM VALGET TIL REPRÆSENTANTSKABET

5.1 Vedbæk Havn informerer om valget senest 3 uger inden den første dag der kan afgives stemme. Information gives på Vedbæk Havns hjemmeside, samt ved e-mail til de bådspladslejere med fast bådplads i Vedbæk Havn.
Information skal mindst omfatte:
(a) oplysninger om hvor og hvornår valget gennemføres.
(b) procedure for opstilling af kandidater, herunder regler om valgbarhed og frist for indgivelse af kandidatur. Proceduren skal sikre at der er mindst 14 dage til at anmelde kandidater fra annoncering af valget.
(c) oplysninger om afstemningsform og fremgangsmåde.
(d) oplysning om stemmeberettigelse og krav til identifikation af stemmeberettiget bådpladslejer.
(e) henvisning til nærværende valgregulativ.

6. VALGETS GENNEMFØRELSE

6.1 Valget gennemføres elektronisk men bestyrelsen kan alternativt vælge en fysisk afvikling. Der vil I begge tilfælde være mulighed for at få hjælp til at stemme ved personligt fremmøde på havnekontoret.
6.2 En stemmeberettiget bådpladslejer repræsenteres af én fysisk person. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
6.3 Bestyrelsen er ansvarlig for optælling af valgets stemmer. Optællingen overvåges og godkendes af en uafhængig, ikke valgberettiget person eller virksomhed, som er udpeget af bestyrelsen.
6.4 Bestyrelsen erklærer en stemme ugyldig, hvis det ikke er muligt entydigt at konstatere, hvem der er stemt på. Hvis en bådpladslejer har afgivet flere stemmer end de er berettiget til, anses samtlige de af den pågældende enhed afgivne stemmer for ugyldige.
6.5 Bestyrelsen tager stilling til klager over valget, der er modtaget senest 3 hverdage efter valgets gennemførelse.
6.6 Bestyrelsen udfærdiger en valgprotokol, som redegør for valgets resultat og eventuelle særlige forhold vedrørende valgets afgørelse.
6.7 De 5 kandidater, der får flest stemmer, er valgt som medlemmer af repræsentantskabet. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Efter optællingen er godkendt og tilført valgprotokollen, giver bestyrelsen meddelelse til de valgte medlemmer om deres valg.
6.8 Valgresultatet offentliggøres på Vedbæk Havns hjemmeside.
6.9.1 Senest ti dage efter at valgresultatet for repræsentantskabet er blevet offentliggjort, skal repræsentantskabet mødes, og ud af deres midte vælge et bestyrelsesmedlem til Fondsbestyrelsen i Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn.
6.9.2 Det valgte bestyrelsesmedlem indtræder i Fondsbestyrelsen den 1. januar efter valget.

7. UDTRÆDEN AF BESTYRELSEN

7.1 Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af Fondsbestyrelsen, indtræder det medlem af repræsentantskabet der har fået flest stemmer, i Fondsbestyrelsen. Ændringer i bestyrelsessammensætningen offentliggøres på Vedbæk Havns hjemmeside.
7.2 Hvis intet medlem af repræsentantskabet kan indtræde i bestyrelsen i stedet for det bestyrelsesmedlem der udtræder, gennemføres suppleringsvalg til repræsentantskabet inden tre måneder efter udtrædelsen. Valg til Fondsbestyrelsen foretages herefter som angivet i 6.9.1, og det nyvalgte medlem til Fondsbestyrelsen indtræder i den resterende del af den angivne 4-årige valgperiode.

8. GODKENDELSE

8.1. Bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn afgør med bindende virkning enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå med hensyn til fortolkning eller forståelse af foranstående regulativ.
8.2 Valgregulativet er vedtaget af bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn den 21.05.2019