Takster

(Alle beløb er i DKK)
Gældende nettoprisindeks er 103,6 (pr. 01-JUL-2018)

Plads bredde Eks. moms Inkl. moms
2,00 – 2,99 m 2.367 2.956
3,00 – 4,99 m 2.419 3.023
5,00 – < m 2.525 3.156
Plads bredde Eks. moms Inkl. moms
2,00 – 2,99 m 2.768 3.460
3,00 – 4,99 m 2.828 3.535
5,00 – < m 2.952 3.690
Bådbredde Eks. moms Inkl. moms
1,00 – 4,99 m 160 200
5,00 – < m 200 250
Bådbredde Eks. moms Inkl. moms
1,00 – 4,99 m 960 1200
5,00 m – < m 1200 1500
Bådbredde Eks. moms Inkl. moms
1,00 – 4,99 m 56 70
Vinterplads på P-pladsen Vinterplads i bassin
Bådens areal (L x B) x 192,40 kr. + moms = 240,50 kr. pr. kvm. Beregnes med 40% af den faste plads for en sommersæson
Bådbredde Eks. moms Inkl. moms
> – 1,50 m 1.112 1.390
1,50 – 199 m 1.416 1.1770
2,00 – < m 1.616 2.020
Fartøjer på land pr. påbegyndt døgn Eks. moms Inkl. moms
1. døgn
2. døgn 352 440
3. døgn 432 540
pr. efterfølgende døgn 520 650
Pr. påbegyndt 30 min. Eks. moms Inkl. moms
240 300
Pris pr. uge, kun efter aftale Eks. moms Inkl. moms
300 375
Mastelængde Eks. moms Inkl. moms
< 10 m 692 865
> 10 m 1.068 1.335
Mål i meter Eks. moms Inkl. moms
3,5 x 2,6 648 810
4,0 x 2,8 976 1.220
5,0 x 3,5 1.224 1.530
Vægt Tidsforbrug Eks. moms Inkl. moms Rabat
< 5 tons pr. påbegyndt 30 min. 656 820 Ved køb af 6 turs, 24 mdrs.- kort ydes 20% rabat,
men kun for navngiven båd.
> 5 tons pr. påbegyndt 45. min 1.012 1.265
< 5 tons afsat i stativ 1.312 1.640
> 5 tons afsat i stativ 2024 2.530

Fartøjer i havnebassinet med strømforsyning om bord tilsluttet havnens stikkontakter, vil blive opkrævet DKK 60 pr. Døgn. Hvis bådejerne selv anskaffer og installerer en af havneopsynet godkendt el-måler, anbragt synligt fra broen, og lader havneopsynet aflæse måleren før og efter forbrugsperioden, afregnes der efter måleren med DKK 2,50 pr. Kwh med fradrag af de første 100 Kwh. Der betales ikke for el ved kortvarigt forbrug. Fartøjer på land må kun være tilsluttet havnens stikkontakter, når ejeren er til stede.

Ekspektanceliste gebyrer Eks. moms Inkl. moms
Opskrivnings gebyr 1.080 1.350
Årligt gebyr 144 180

Det årlige gebyr indbetales første gang ved opskrivning og derefter hver den 1. april.

Depositum ved tildeling af brugsret til bådplads

Ved leje af bådplads underskriver parterne en gensidig kontrakt. Depositum beregnes som DKK 20.000 pr. pladsmeter eller DKK 25.000 inkl. moms ved et nettoprisindex fra juli 2010 på 93,5. For 2019 gælder nettoprisindekset 103,6 (juli,2018) svarende til DKK 27.700 pr. breddemeter, eller DKK 6.925 pr. påbegyndt interval á 25 cm.

Pr år. Pr. netto tons Eks. moms Inkl. moms
Fartøjer 216 270
Hyttefade m.v 272 340
Pr. påbegyndt døgn Eks. moms Inkl. moms
Fartøjer 124 155

8.1 Fravigelse i skærpende henseende fra ovenstående bestemmelser kan ske, hvor et anmeldt fartøj på grund af størrelse, konstruktion eller tilstand måtte gøre dette påkrævet.

8.2 Havnebestyrelsen afgør med bindende virkning enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå med hensyn til fortolkning eller forståelse af foranstående, ligesom havnebestyrelsen i særlige tilfælde kan dispensere fra dem.

Godkendt på havnebestyrelsens møde den 20. november 2018 til ikrafttrædelse pr. 01. januar 2019
Underskrevet
Jens Ive                                              Klaus Gude
formand                                             næstformand

Alle henvendelser om bådpladser skal ske til Havneadministrationen
Vedbæk Havnekontor
Vedbæk Strandvej 356
2950 Vedbæk
Hjemmeside: www.vedbaek-havn.dk
E-mail: havnefoged@vedbaek-havn.dk
Havnefoged: Tom Olsen Tlf.: 4589 1223