Ordensreglement

Sejlads til Vedbæk Havn: Fra Øresund anduves havnen fra nord og anløbes mellem udlagt rød og grøn afmærkningvnen område: Det til havnen hørende område begrænses mod syd af søndre havnemole, mod nord af nordre havnemole samt en linie mellem de to molehoveder og mod vest af Vedbæk Strandvej, idet det til havnen hørende landareal er betegnet matr. nr. 5æ, Vedbæk. Havnen består af de i havneplan anførte broer og faciliteter.

1.1 Føreren af ethvert fartøj, der benytter havnen samt havnens øvrige brugere er pligtige til at gøre sig bekendt med indholdet af nærværende reglement, der vederlagsfrit udleveres ved henvendelse til havneopsynet.

1.2 Overholdelse af orden inden for havnen område påses af havneopsynet under overtilsyn af havnebestyrelsen.

1.3 Inden for havnen område varetager polititer dog sine opgaverefter lovgivningens almindelige regler.

1.4 Fiskerikontrollen har adgang til havnen område og kan benytte slæbestedet efter behov.

1.5 Havneopsynet skal i tjenestetiden være iført uniform, uniformskasket/hue eller anden beklædning, som karakteriserer funktionen og er iøvrigt pligtig til på forlangende at legitimere sig.

2.1 For sejladsen under ind- og udsejling og inden for havnensområde gælder de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede særlige regler for sejlads m.m. i visse danske farvande.

2.2 Sejlads inden for havnens område skal foregå med maximum 3 knob og i øvrigt således, at der ikke opstår risiko for beskadigelse af havneanlægget og de fartøjer, der ligger i havnen.

2.3 Fastliggende fartøjer må bortset fra nødvendig forhaling vedoptagning, “lastning/losning”, reparationer, m.m. kun anbringes ved anviste (tildelte) pladser.

2.4 Fartøjer må alene ligge kortvarig ud for kraner og brændstofpåfyldningskaj i forbindelse med benyttelse af disse faciliteter.

2.5 Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst til havneopsynet, og de henvises til at benytte de anviste pladser. Der må ikke forhales til anden plads uden havneopsynets tilladelse.

2.6 Efterkommes et givet påbud ikke, kan havneopsynet lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko. Hermed forbundne udgifter til tovværk, mandskab og lignende bæres af fartøjsejeren, ligesom eventuelle skader på fartøjet ikke kan forlanges erstattet.

2.7 Fartøjer må ikke fastgøres ved bolværker, broer, friholderværker eller lignende, men kun ved de dertil anbragte fortøjningsindretninger.

2.8 Alle fartøjer, der benytter havnen, er forpligtiget til at anvende ikke-flydende fortøjninger, der er afpasset efter fartøjets satørrelse og under alle forhold holder fartøjet inden for den anviste plads. Fartøjer skal forsynes med passende antal fendere af fornøden størrelse for at hindre skader på  nabofartøjer og broer. Havneopsynet skal godkende fortøjningen, ligesom havneopsynets instrukser angående fortøjning, anbringelse af fender og lignende skal efterkommes.
Nagelfaste anbringelse af enhver art på broer m.v. er forbudt, og kun løse egnede landgangsmåtter tillades anvendt.

2.9 Fartøjer må ikke uden havneopsynetstilladelse fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvis spærre farvandet i havnen, og når det forlanges, skal de slække for de andre både.

2.10 Fartøjersejeren har ubetinget pligt til jævnligt.

2.11 Bliver det af pladshensyn nødvendigt, at flere fartøjer ligger ved siden af hinanden, skal de , som ligger nærmest bolværket, affinde sig med, at mandskabet fra de udenfor liggende fartøjer har fri og uhindret gang over dækket, idet mandskabet fra de yderste både så vidt muligt skal passere over fordækket på de inderste både.

2.12 Slæbejoller må kun anbringes ved fartøjer, såfremt det kan ske indenfor pladsens rammer og uden gener for andre fartøjer. Slæbejoller skal medtages, når fartøjet forlader sin plads, således at havnen kan disponere over pladsen. Havneopsynet afgør, om et fartøj kan betegnes som en slæbejolle og hermed falder ind under denne bestemmelse.

2.13 Et fartøj må ikke oplægges i havnen eller på havnens område uden havneopsynets tilladelse.

2.14 Hvis et fartøj efter havneopsynets skøn er blevet forladt i havnen eller på havnens område, er opsynet efter offentlig meddelelse berettiget til at tage det i forvaring og fjerne det, opbevare det eller på anden måde disponere over det ltsammen på ejerens regning og risiko.

2.15 Strander, synker eller efterlades et fartøj inden for havnens område eller tilsejlingen til denne, og fjerner fartøjsejeren det ikke inden en af havneopsynet fastsat rimelig tidsfrist, kan havnebestyrelsen foranstalte fartøjet fjernet. Havnebestyrelsen er berettiget til at få de hermed forbundne udgifter dækket af fartøjet eller af dets ejer.

2.16 Vrag må ikke indbringes i havnen uden havneopsynets udtrykkelige tilladelse.

2.17 Når et fartøj forlader sin plads og er væk fra pladsen i mere end 2 døgn, skal fraværet fra pladsen og det forventede hjemkomsttidspunkt meddeles  havneopsynet. Fartøjsejeren skal samtidig ved grønt skilt tilkendegive, at pladsen er ledig for betalende gæstesejlere.

3.1 Søsætning/optagning må kun foretages ved de anviste bolværker, ramper og slæbesteder.

3.2 Det påhviler fartøjsejeren selv at sørge for , at fartøjet er klargjort for landsætning (masten aftaget) til det med havneopsynet aftalte tidspunkt. Herudover må fartøjsejeren disponere over fornødent mandskab, opklodsningsmateriale samt bukke, stativer, m.v.

3.3 Havnens mastekraner kan benyttes af en fartøjsejer efter aftale med havneopsynet. Fartøjsejeren er under benyttelse af en af havnens mastekraner ansvarlig for enhver beskadigelse heraf, og for de skader kranen og løftede emner måtte forvolde på personer, fartøjer og havnens installationer, ligesom fartøjsejerens selv bærer risikoen for brug af kranen. Fartøjsejeren skal uopholdeligt meddele eventuelle beskadigelser af kranen og funktionsfejl til havneopsynet.

3.4 Umiddelbart efter søsætning er fartøjsejeren pligtig at rydde kajen for bukke, vogne, støtter, maling og andet grej, ligesom fartøjsejerenn i forbindelse med aftagning og isætning af mast kun må efterlades mast og grej på kajgaden og i nærheden af mastekraner i så kort et tidsrum, som er fornødent for selve aftagningen/isætningen.

3.5 Fartøjer, bådvogne og master, m.m. må kun anbringes på de dertil bestemte arealer efter aftale med havneopsynet.

3.6 Fartøjer, bådvogne, bukke, stativer, opklodsningsmateriale, m.m. , der henstår på havnens arealer uden tilladelse eller udover en tilladt tidsfrist, er havneopsynet berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko.

3.7 Opbevaring af depoter med brændstoffer og smøreolier på havnens område må kun finde sted med brandmyndighedens tilladelse.

3.8 Ved brændstofpåfyldning skal træffes alle forholdsregler til at sikre imod forurening af havnen samt imod antændelse, som kan medføre brand ombord eller på kaj.

3.9 Brandstofpåfyldning fra tankvogn må kun finde sted med havneopsynets udtrykkelige tilladelse i hvert tilfælde.

4.1 Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende, således at disse ikke klaprer unødigt mod masten.

4.2 Henkastning af affald af enhver art herunder fisk og fiskeaffald, i havnebassiner eller på havnens område er forbudt. Der henvises til benyttelse af de på havnearealet opstillede affaldsbeholdere.

4.3 Spildolie, malingsrester, fortynder, accumulatorer, batterier og lignende må ikke anbringes i eller ved almindelige affaldsbeholdere, men skal fjernes fra havnens område og afleveres til de særlige modtageanlæg herfor.

4.4 Udpumpning af marinetoiletter eller olie-/brændstofholdigt vand i havnen er forbudt.

4.5 Badning og fiskeri i havnebassinet er forbudt.

4.6 Parkering af bådtrailere med eller uden fartøj, søsætning af både på trailer, teltslagning, opstilling af autocampere og campingvogne m.m. på havnens område må kun ske efter forudgående tilladelse fra havneopsynet. Anvendelse af grill på broerne forbudt.

4.7 Afholdelse af bådstævner med havnen som basishavn må alene finde sted efter aftale med havneopsynet. Andre større arrangementer på havnen skal godkendes af havnebestyrelsen.

4.8 Sejlads i havnen med windsurfere, vandscootere og lignende er forbudt.

4.9 Støjende brug af radio og bånd- og CD spiller i havnen er forbudt.

4.10 Unødig brug af motorer i havnen samt unødig sejlads med gummibåd/jolle med påhængsmotor i havnen er forbudt.

4.11 Hunde og cykler må ikke medbringes på havnens moler og broer. Undtaget herfra er tilfælde, hvor hunde/cykler bringes ombord på et fartøj.

4.12 Knallert- og motorcykelkørsel, samt rulleskøjte- og skateboard på kajgader, broer og mellem oplagte både er forbudt.

5.1 Enhver, der opholder sig på havnens område, er pligtig at rette sig efter havneopsynets anvisninger, herunder også efter anmodning om at fjerne sig fra havnens område.

5.2 Mener nogen sig forurettet af havneopsynet, kan dagen indbringes for havnebestyrelsen, men et af havneopsynet givet påbud skal under alle omstændigheder efterkommes.

5.3 Hvis en fartøjsejer eller anden brugere af havnen ikke efterkommer de i reglementet indeholdte bestemmelser eller de af havneopsynet vine pålæg så hurtigt, som det af havneopsynet skønnes nødvendigt, er havneopsynet berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at et sådant sker. For beskadigelser, som derved måtte blive påført fartøjet med udstyr  eller andre genstande, kan ejeren ikke forlange erstatning. Ejeren er pligtig at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført.

5.4 Opstående skader på havneværker og fartøjer eller andre ulykker, som udsætter personer eller ejendom for fare, skal straks meddeles til havneopsynet.

5.5 Fartøjsejeren er ansvarlig og erstatningspligtig for den skade, som han, hans mandskab eller fartøj måtte anrette på havneværkerne, havnens ejendele eller andre fartøjer, ligesom alene fartøjsejeren bærer risiko for sit fartøj ved benyttelse af havnen.

5.6 Overtrædelse af de i dette reglement givne forskrifter kan straffes med bøde. Sager angående overtrædelse af reglementet behandles efter Retsplejelovens kapitel 81. Havnebestyrelsen er beføjet til at foreslå den, der overtræder reglementet at afgøre sagen ved erlæggelse af en af havnebestyrelsen fastsat bøde. I mangel på sådan mindelig ordning eller såfremt bøden ikke er betalt inden den fastsatte tidsfrist overgår sagen til behandling ved politi og domstol.

5.7 Alle bøder, som hidrører fra overtrædelse af dette reglement, tilfalder havnen.

Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af §14 i lov nr 316 af den 16. maj 1990 0, trafikhavne m.v. træder i draft den 1. april 1994. Samtidigt ophæves det af Ministreriet for Offentlige Arbejder den 28. Januar 1976 fastsatte Reglement for ordens overholdelse i Vedbæk Havn